TDE MACNO

TDE MACNO е производител на високонадеждни средства за автоматизация за motion control, които включват комплектни електрозадвижвания – сервозадвижвания и регулируеми постояннотокови и променливотокови задвижвания. С тези средства се изграждат системи за управление на машини в текстилната индустрия, металургия и металообработване, металорежещи машините с ЦПУ, обработка на мармор и гранит.
За бързоразвиващият се енергиен сектор и повишаващите се изискванията за опазване на околната среда TDE MACNO разработва и произвежда средства за изграждане на системите за възобновяеми енергийни източници http://www.tdemacno.com/en.